دانلود رمان | نودهشتیا | رمان جدید 98ia
نودهشتیا

دانلود رمان روح نودهشتیا

نام رمان : روح

به قلم : مهسا

تعداد صفحات :۳۷

 خلاصه رمان

رمان در مورد یک مادر و دختره که به یک عمارت متروکه می روند و اونجا با یک روح رو به رو می شوند زندگیمون داشت خوب پیش میرفت حتی بدون پدرم ,تا اینکه مادرم شغلشو از دست داد و تصمیم گرفت که برای مدتی به عمارت قدیمیه پدرِ, پدر بزرگش که من تا به حال ندیدیمش و کوچیک ترین اطلاعی درموردش ندارم بریم تا از شر اجاره

پیشنهاد ما

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ رﻓﺘﻢ ﻣﺎدرم ﺗﻨﻬﺎ روی ﻣﺒﻠﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺮوز دﺧﺘﺮِ روح ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ,ﺳﺮش را ﺑﯿﻦ دﺳﺘﺶ ﮔﺰاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ارام ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎﻣﺎن . ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ _ ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔﺘﺶ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼﺗﻢ رو ﭘﯿﺶ اون ﺑﻤﻮﻧﻢ . ﻣﺎدرم دﺳﺘﺶ را از زﯾﺮ ﺳﺮش ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ دوﺳﺖ داری ﭘﯿﺶِ اون زنِ اﻧﺠﻞ ,ﻧﻪ آﻧﺠﻼ ,زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ؟ _ ﻧﻪ وﻟﯽ … از اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺎد. _ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﻮﻫﻤﺎتِ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ داری. _ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻦ , ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم رو ﻧﺪﯾﺪی , دوﺳﺖ دارم ﻫﺮ ﭼﻪ زود ﺗﺮ از اﯾﻨﺤﺎ ﺑﺮﯾﻢ , ﮐﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ؟ _ﺑﺰودی. _ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ﺑﺰودی؟ﻣﻨﻈﻮرت ﮐﻞِ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪم ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﻣﺎدرم ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد و اداﻣﻪ دادم :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮم . داﺷﺘﻢ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ,ﻣﺎدرم دﺳﺘﺶ را روی ﺻﻮرﺗﺶ ﮔﺰاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻨﺎرش روی زﻣﯿﻦ زاﻧﻮ زدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎﻣﺎن …!ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﻣﺎدرم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻘﻠﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ دارم . ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻐﺰم ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ. ﺑﺮای ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﺎری . *** ﺗﻮی ﺳﺎﻟﻦ روی ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم دﻓﺘﺮِ ﻧﻘﺎﺷﯿﻢ ﺟﻠﻮم ﺑﻮد ,ﻣﺪاد ﻣﺸﮏ اﯾﻢ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﮔﺰاﺷﺘﻢ ,اول ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﮐﺸﯿﺪم ﺑﻌﺪ ﺻﻮرﺗﺶ ,ﺑﺪﻧﺶ,ﻟﺒﺎﺳﺶ و ﭘﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﻔﺸﺶ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا اون دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮم رﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ؟ !اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻮد . ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪای ﺑﻮقِ ﻣﺎﺷﯿﻦِ ﻣﺎدرم اﻣﺪ .دﻓﺘﺮ را روی زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ,ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺟﯿﺒﻢ اوﯾﺰان ﺑﻮد در را ﺑﺎز ﮐﺮدم .ﻣﺎدرم ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻂ اورد و ﻣﻦ ﻗﻔﻞ در را ﺑﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ دﯾﺪم ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻋﻤﺎرت رﻓﺘﻪ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ وارد ﺷﺪم ,ﻣﺎدرم دﻓﺘﺮم را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ودر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮد ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺎﺷﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺷﺪه وﻟﯽ… ﯾﮑﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﻪ . ﻋﺠﯿﺐ و ﺗﺮﺳﻨﺎک !ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎدرم رﻓﺘﻢ دﻓﺘﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻢ ,ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮی ﺻﻔﺤﻪ ای دﯾﮕﺮ روی دﻓﺘﺮ ﺑﻮد

پیشنهاد نودهشتیا

 • اشتراک گذاری
https://98ia3.ir/?p=6660
لینک کوتاه مطلب:
نظرات این مطلب
 • Shiva
  شنبه 22 فوریه 2020 | 12:24 ب.ظ

  فصل دومش پس کجاست؟

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت

*

code

امکانات سایت
درباره سایت
بزرگترین سایت رمان داستان دلنوشته نودهشتیا
آخرین نظرات
 • سحر : دوست دارم رمانهای نودهشتیارو عالین...
 • غزاله : عالیه سحرجان موفق باشی...
 • otayehs : فدای شما بشم انرژیِ خوش قلمم...
 • نگار : رمان متفاوتی بود علاقه مند شدم به ژانر ترسناک...
 • n : رمان بصورت آنلاین در کانال تلگرامی نویسنده پارت‌گذاری می‌شود....
 • لیندا : چجوری میشه دانلودش کرد؟...
 • Narges.sh : داستانی بسیار خوب و تراژدی نابی بود. قلم زیباتون سبب شد از خوندن این داستان نهای...
 • عاطفه شعبان پور : سلام جانم این رمان در حال حاضر فقط در همین صفحه برای دانلود قرار داره که میتونید...
 • عاطفه شعبان پور : سلام خیلی ممنون بنظرم اگر منت بگذارید ئ مطالعه کنید بهتره تا من بخوام بگم پایانش...
 • ROSHANA ESMAILZADEH : فدات بشم الیف مهربونم...
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " دانلود رمان | نودهشتیا | رمان جدید 98ia " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.