دانلود رمان | نودهشتیا | رمان جدید 98ia
نودهشتیا

دانلود رمان رقابت عشق نودهشتیا

دانلود رمان رقابت عشق نودهشتیا

دﯾﮕﻪﺟﻮﻧﯽﺗﻮﺑﺪﻧﻢﻧﻤﻮﻧﺪهﺑﻮد .ازﺑﺲﮔﺮﯾﻪﮐﺮدهﺑﻮدمﺗﻤﺎمآبﺑﺪﻧﻢدﻓﻊﺷﺪهﺑﻮد .ﻧﮕﺎﻫﯽﺑﻪﻟﺒﺎﺳﻬﺎیآﺑﯽ ﮐﻪﺗﻨﻢﺑﻮداﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﮐﺎرﻋﻤﻪﺑﻮد .ﭼﮕﻮﻧﻪﺗﻮﻧﺴﺘﻢﺑﻪﺧﻮدماﺟﺎزهﺑﺪماﯾﻦﻟﺒﺎﺳﻬﺎراﺑﭙﻮﺷﻢ؟؟ﻓﻘﻂﭼﻬﻞروز ﮔﺬﺷﺖ.ﻣﻦﺑﻬﺘﺮﯾﻦﮐﺴﺎﻧﻤﻮراازدﺳﺖدادهﺑﻮدم .ﭼﮕﻮﻧﻪﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢﭘﺪرمراﻓﺮاﻣﻮشﮐﻨﻢ؟ﭼﮕﻮﻧﻪﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﺟﺎزهﺑﺪﻫﻢﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮرازﯾﺮﺧﺎکﺑﮕﺬارنورﻫﺎﯾﺶﮐﻨﻨﺪ؟ﺑﺎاﯾﻦﻓﮑﺮﮔﺮﯾﻪامﺷﺪﯾﺪﺗﺮﺷﺪ .ﺑﺎﯾﮏﺣﺮﮐﺖاز ﺟﺎﯾﻢﺑﻠﻨﺪﺷﺪموﺧﻮدمرارویﺗﺨﺘﻢﭘﺮتﮐﺮدم .اﯾﻦﭼﻬﻞروزﻧﻬﺎروﺷﺎﻣﻢﮔﺮﯾﻪﺑﻮد .ﻫﻤﺪمﺗﻨﻬﺎﯾﯽام ﮔﺮﯾﻪﺑﻮد .ﻓﻘﻂﮔﺮﯾﻪﻣﯿﺪاﻧﺴﺖﮐﻪدراﯾﻦﻣﺪتﭼﻪﺑﺮﻣﻦﮔﺬﺷﺘﻪ . – :آﯾﻼرﻣﻮاﻇﺐﺑﺎشﻧﯿﻔﺘﯽدﺧﺘﺮ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪﻣﯿﺪوﯾﺪﻓﺮﯾﺎدزد :ﺑﺎﺷﻪﺑﺎﺷﻪﺣﻮاﺳﻢﻫﺴﺖ .ﻫﻮوووﻫﻮوو ﺑﺎﺑﺎ؟ﺑﯿﺎﭘﯿﺸﻢ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪﻣﯿﺪوﯾﺪﭘﺪروﻣﺎدرشراﺻﺪاﻣﯿﺰد .اﻣﺎﮐﺴﯽﻧﺒﻮدﮐﻪدﻧﺒﺎشﺑﺪود .اﯾﺴﺘﺎدوﺑﻪﻋﻘﺐﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﺴﯽراآﻧﺠﺎﻧﺪﯾﺪ .ﭼﻨﺪﺑﺎرﺻﺪاﯾﺸﺎنزداﻣﺎﺑﺎزﻫﻢﺟﻮاﺑﯽﻧﺸﻨﯿﺪ .ﺳﺮشراﺑﻪاﻃﺮافﭼﺮﺧﺎﻧﺪ.آریﭘﺪرو ﻣﺎدرشآﻧﺠﺎﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺎﺳﺮﻋﺖﺑﻪﻃﺮﻓﺸﺎندوﯾﺪوﺑﺎﮔﺮﯾﻪازآﻧﻬﺎﺧﻮاﺳﺖازﭘﯿﺸﺶﻧﺮوداﻣﺎﻫﺮﭼﻪﺑﻪآﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﻣﯿﺸﺪآﻧﺪودورﺗﺮﻣﯿﺸﺪﻧﺪ.آﯾﻼردﯾﮕﺮﮐﺴﯽراآﻧﺠﺎﻧﺪﯾﺪ .زاﻧﻮاﻧﺶﺧﻢﺷﺪوﺑﺮرویزﻣﯿﻦاﻓﺘﺎد . ﺳﺮشراﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺖوﻓﺮﯾﺎدزد :ﻣــﺎﻣــﺎن .ﺑـــﺎﺑـــﺎﯾﮑﻬﻮﭼﺸﻤﺎﻧﻢﺑﺎزﺷﺪرویﺗﺨﺘﻢاﻓﺘﺎدهﺑﻮدم .اﺷﮑﻬﺎﯾﻢﺑﺎﺳﺮﻋﺖﺑﯿﺸﺘﺮیﺑﯿﺮونرﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺳﺮﯾﻊازﺟﺎﯾﻢﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪموازاﺗﺎقﺑﯿﺮونرﻓﺘﻢودادزدم :ﻣﺎﻣﺎنﮐﻮ؟ﺑﺎﺑﺎ؟ ﺛﺎﻧﯿﻪﻧﮑﺸﯿﺪﮐﻪﻋﻤﻪامﺟﻠﻮﯾﻢﺳﺒﺰﺷﺪوﮔﻔﺖ :آرومﺑﺎشﻋﺰﯾﺰمآرومﺑﺎش .ﺑﺮوﺗﻮاﺗﺎﻗﺖاﺳﺘﺮاﺣﺖ ۱۰ﺑﻪ ﮐﻦ .ﺣﺎﻟﺖﺧﻮبﻧﯿﺴﺖ. دﺳﺘﺎﻧﻢراازدﺳﺘﺎنﻋﻤﻪامدرآوردموﻓﺮﯾﺎدزدم : ﺧﯿﻠﯿﻢﺣﺎﻟﻢﺧﻮﺑﻪ .ﭼﺮاﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯿﺪﻣﻦﻣﺮﯾﻀﻢ؟ﻣﻦﻫﺮﺷﺐﺑﺎﺑﺎﻣﻮﻣﯿﺒﯿﻨﻢ .ﺑﻪﺧﺪاﻫﻤﯿﺸﻪﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮﻣﯿﺒﯿﻨﻢ . اوﻧﺎزﻧﺪهان. دوﺑﺎرهدﺳﺘﺎیﻋﻤﻪراﺑﻪدورﺧﻮدماﺣﺴﺎسﮐﺮدمﮐﻪﺳﻌﯽداﺷﺖﻣﻨﻮراﺑﻪداﺧﻞاﺗﺎﻗﻢﺑﺒﺮد. ﭼﺮاﮐﺴﯽﺣﺮﻓﻤﻮراﺑﺎورﻧﻤﯿﮑﺮد؟ﭼﺮاﮐﺴﯽﺑﺎورﻧﻤﯿﮑﺮدﮐﻪﻣﻦﻫﺮﺷﺐﻣﺎدروﭘﺪرمروﻣﯿﺒﯿﻨﻢ؟؟؟ ﻋﻤﻢﺑﻪزورﻣﻨﻮﺑﻪاﺗﺎﻗﻢﺑﺮدداﺷﺘﻢﺑﺎﺧﻮدمﺣﺮفﻣﯿﺰدم ﺳﺨﺘﻪ..ﺑﺨﺪاﺳﺨﺘﻪ..ﺳﺨﺘﻪﮐﻪﺑﯿﺎیﺧﻮﻧﻪﺻﺪاﯾﯽﻣﺎﻣﺎنﺑﺎﺑﺎﺗﻮﻧﺸﻨﻮیﺳﺨﺘﻪﮐﻪﺑﻪﺟﺎیاﯾﻨﮑﻪﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ﺑﺒﯿﻨﯽ.ﺧﻮاﺑﺸﻮﻧﻮ ﺑﺒﯿﻨﯽ..ﺧﺪاﭼﺮاﻣﻦزﻧﺪم..ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢﺑﻪﺧﺪاﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢﺑﻪﭘﯿﺮﺑﻪﭘﯿﻐﻤﺒﺮﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ..ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢﺿﻌﯿﻒﺷﺪم..آﺧﻪﺧﺪا ﭼﺮاﻣﻦ..ﭼﺮاﻣﻨﻮﻧﺒﺮدی..ﺧﺪاﭼﯽﻣﯿﺸﻮداﻻنﺑﺎﺑﺎمﻣﯿﻮﻣﺪﻣﯿﮕﻔﺖ :دﺧﺘﺮهﺑﺎﺑﺎﭼﻄﻮره؟ﻣﺎﻣﺎﻧﻢدﺳﺖﻣﯿﮑﺸﺪ ﺑﻪﺳﺮمﻣﯿﮕﻔﺖ :ﺑﺎﻋﺚاﻓﺘﺨﺎرﻣﻪ..ﻗﺪرﻧﺪوﻧﺴﺘﻢ..ﺧﺪاﻣﻨﻮﺑﮑﺶ..ﺑﮑﺶﮐﻪﺷﮑﺮتﻧﮑﺮدم…ﺧﺮﺑﻮدم..ﺧﺮﯾﺖ ﮐﺮم.. ﻋﻤﻢداﺷﺖﮔﺮﯾﻪﻣﯿﮑﺮد..ﻣﻬﻢﻧﺒﻮد..ﻣﻨﻢدﯾﮕﻪزﻧﺪهﻧﺒﻮدمروﺣﻢﻣﺮدهﺑﻮد..ﺧﺪاااااﺧﺪاﺳﺨﺘﻪﺳﺨﺘﻪ ﺑﻪﻟﺒﺎﺳﻢﻧﮕﺎهﮐﺮدمﻧﻪﻧﻪﻣﻦاﯾﻨﺎروﻧﺒﺎﯾﺪﺑﭙﻮﺷﻢ.ﺷﺮوعﮐﺮدمﺑﻪﭘﺎرهﮐﺮدﻧﻪﻟﺒﺎﺳﻢ :..ﻧﻪﻧﻪاﯾﻨﺎوﻧﻤﯿﺨﺎم ﻧﻤﯿﺨﺎم%

پیشنهاد:

دانلود رمان رقابت عشق نودهشتیا

دانلود رمان اجی های دوقلوشروشیطون

دانلود رمان تمنای وصال نودهشتیا

دانلود رمان جشن عروسی نودهشتیا

دانلود رمان سوخته دامانم نودهشتیا

 

دانلود فایل PDF

 

 • اشتراک گذاری
لینک های دانلود
 • admin
 • 7,991 views
 • دیدگاه‌ها برای دانلود رمان رقابت عشق نودهشتیا بسته هستند
https://98ia3.ir/?p=614
لینک کوتاه مطلب:
نظرات این مطلب
ارسال نظرات برای این مطلب بسته شده است !
امکانات سایت
درباره سایت
بزرگترین سایت رمان داستان دلنوشته نودهشتیا
آخرین نظرات
 • سحر : دوست دارم رمانهای نودهشتیارو عالین...
 • غزاله : عالیه سحرجان موفق باشی...
 • otayehs : فدای شما بشم انرژیِ خوش قلمم...
 • نگار : رمان متفاوتی بود علاقه مند شدم به ژانر ترسناک...
 • n : رمان بصورت آنلاین در کانال تلگرامی نویسنده پارت‌گذاری می‌شود....
 • لیندا : چجوری میشه دانلودش کرد؟...
 • Narges.sh : داستانی بسیار خوب و تراژدی نابی بود. قلم زیباتون سبب شد از خوندن این داستان نهای...
 • عاطفه شعبان پور : سلام جانم این رمان در حال حاضر فقط در همین صفحه برای دانلود قرار داره که میتونید...
 • عاطفه شعبان پور : سلام خیلی ممنون بنظرم اگر منت بگذارید ئ مطالعه کنید بهتره تا من بخوام بگم پایانش...
 • ROSHANA ESMAILZADEH : فدات بشم الیف مهربونم...
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " دانلود رمان | نودهشتیا | رمان جدید 98ia " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.